ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  فروشگاه قطعات الکترونیکی الکمارکت، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وارد ﮐﻨﻨﺪه‌­های ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ‌دارد.

  اﯾﻦ فروشگاه داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص واردات ﮐﺎﻻ ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ، ﮐﺮه و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ می‌باشد.

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺟﻬﺖ واردات و ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دفتری در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

  الکمارکت یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور در زمینه فروش قطعات الکترونیکی و مخابراتی می باشد که با داشتن حدودا 3000 نوع قطعه اورجینال و جدید از کمپانی های مختلف الکترونیکی و مخابراتی جهان در انبار های خود، آماده همکاری با تمام فروشگاه ها ، شرکت ها و سازمان های مختلف می‌باشد.

  «ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» اصول اولیه‌ست که الکمارکت از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد.