منو

درباره الکمارکت

فروشگاه قطعات الکترونیکی

درباره فروشگاه الکمارکت

فروشگاه قطعات الکترونیکی الکمارکت، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وارد ﮐﻨﻨﺪه‌­های ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ‌دارد.
اﯾﻦ فروشگاه داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص واردات ﮐﺎﻻ ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ، ﮐﺮه و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ می‌باشد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺟﻬﺖ واردات و ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دفتری در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

الکمارکت یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور در زمینه فروش قطعات الکترونیکی و مخابراتی می باشد که با داشتن حدودا 3000 نوع قطعه اورجینال و جدید از کمپانی های مختلف الکترونیکی و مخابراتی جهان در انبار های خود، آماده همکاری با تمام فروشگاه ها ، شرکت ها و سازمان های مختلف می‌باشد.
«ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که الکمارکت از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد.

تعداد محصولات

500

سال تجربه

0

کمپانی‌های واسط

0

تعداد پرسنل

0

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

 1. اﻧﻮاع ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي Microchip , Atmel .

 .Atmel , Altera , Xilinx , Actel از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي CPLD , FPGA2. اﻧﻮاع

 1. اﻧﻮاع DSP ، ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮﺳﺴﻮر و ﻗﻄﻌﺎت از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي NSC , Motorola , TI .

 . IXYS , IR از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي Power Mosfet4. اﻧﻮاع

 1. اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي CML , IDT , Infineon , Zarlink
 2. اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎص از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي PHI , MOT , STM , ASI
 3. اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ LEM .
 4. اﻧﻮاع ارﺳﺘﺮ و ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﯿﺮ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ISKRA .
 5. انواع رله از کمپانی­های TIANBO ,Tyco , Hongfa , HKE
 6. انواع Regulator , CMOS , TTL از NSC, FSC, STM, PHI, TI
 7. اﻧﻮاع ﺳﻮﮐﺖ، ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و RF و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ذﯾﻞ :

HIROSE -RADIAL -ELCO -AMP -AMPHENOL -YUBRIGHT -NOXTLON -MULTICOMP -HARTING -BULGIN -FCI -HIRSCHMAN-MOLEX -RAYCHEM -BELDEN – XINYA

 1. ﺧﺎزن ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، SMD از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي CINETECH ، AVX .
 2. انواع Segment7 ،LED وLCD
 3. اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي Boonton , Leader , Anritsu , BIRD , Agilent(HP) , Tektronix ,VAVETEKﺷﺎﻣﻞ:

Power Supplies – Oscilloscope – Spectrum Analyzer – Signal Monitor – Logic Analyzer – Signal Generator – Multimedia Test Solution – Signal Analyzer – Fiber Optics Test Solution – Network Analyzer – Test Solution for Telecom Networks – Pulse Generator – Lan Cable Meters – Function Generator – Protocol Tester & Analyzer – Network Diagnosis – Wireless Communication Test – VoIP Test Solution

 1. اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮاره اي (GPS) از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ GARMIN
 2. ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎ.

اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

BENTLY, SIEMENS, ABB, AUMA.ELECTRIC, HIMA, FISHER–ROSEMOUNT, YOKOGAWA, WOOD WARD, DRESSE MASONEILAN, ZELLWEGER, NUOVO PIGNONE, MITSUBISHI M.H.I, NEVADA, ROCKWELL, HONEY WELL, TELEMECANIQUE (SCHNIDER), GE FANUC ALSTOM

اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ،اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

Transmission-Energy Automation-Building technologies- CNC Controller- LV, MV, HV equipment- Inverters – Servo Motor &Drive – PLC (Programmable Logic Controller) – Switch & contactor – Low voltage control & Switchgear – Filter & RF Module – Drivers – Microwave Parts & Devices – Motion control – Surge Arrester – Human machine interface (HMI) – IGBT – Industrial PC/Laptop – Transducers – Industrial plug, socket and connector – Voltage & Current Convertors – Measuring instruments – Industrial relay

 از ﮐﻤﭙﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ:

ABB – Fuji – Advantech – GE Fanuc – Mennekes – Miteq – Merlin Gerin – Beckhorr – Fanuc – Hima – Tektronix – Lake shore – Modicom – Siemens – Wood ward – TeleMecanique – P&F – Rittal – Honeywell – Reckwell – Fisher – Finder – Allen- Bradley – Mitsubishi – Socomec – Agilent (HP) – IXYS- Eurotherm – Coilcraft – Aromat  – Fagor  – MTL  – Iskra  – MITSUBISHI – Omron  -Schneider

 

در ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ارﺟﯿﻨﺎل (Original) ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

کالاهایی که مشاهده کرده اید
فیلتر بر اساس شهر محصول
فروشگاه الکمارکت
فیلتر بر اساس شهر محصول
فروشگاه الکمارکت